Основано на ден 20 Мај 1972 год во Охрид, Р. Македонија
Здружението е составено од 150 членови.

Претседатели:
1972 – 1982    Проф. д-р П. Давчев
1982 – 1990    Проф. д-р В. Бидиков
1990 – 1995    Проф. д-р В. Василевски
1995 – 2003    Проф. д-р В. Серафимоски
2003 – 2007    Проф. д-р М. Нешковски
2007 – 2011    Проф. д-р М. Крстевски
2011 – 2020    Проф. д-р Н. Јоксимовиќ

Одржани конгреси:
I Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 1972. Охрид Претседател: проф. д-р П. Давчев
II Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 1978. Скопје Претседател: проф. д-р П. Давчев
III Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 1979. Струга Претседател: проф. д-р П. Давчев
IV Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 1982. Охрид Претседател: проф. д-р П. Давчев
V Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 1996. Охрид Претседател: проф. д-р В. Серафимоски
VI Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 2000. Охрид Претседател: проф. д-р В. Василевски
VII Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 2004. Охрид Претседател: проф. д-р М. Нешковски
VIII Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 2008. Охрид Претседател: проф. д-р Н. Јоксимовиќ
IX Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 2012. Охрид Претседател: проф. д-р Н. Јоксимовиќ
X Конгрес на гастроентеролози и хепатолози на Р.М., 2016. Охрид Претседател: проф. д-р Н. Јоксимовиќ
Founded on 20 May 1972 in Ohrid, R. Macedonia
The Society has 150 members.


Presidents:
1972 – 1982    Prof. Dr. P. Davcev
1982 – 1990    Prof. Dr. V. Bidikov
1990 – 1995    Prof. Dr. V. Vasilevski
1995 – 2003    Prof. Dr. V. Serafimoski
2003 – 2007    Prof. Dr. M. Neshkovski
2007 – 2011    Prof. Dr. M. Krstevski
2011 – 2020    Prof. Dr. N. Joksimovic

Congresses:
I Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 1972. Ohrid President Prof. Dr. P. Davcev
II Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 1978. Skopje President Prof. Dr. P. Davcev
III Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 1979. Struga President Prof. Dr. P. Davcev
IV Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 1982. Ohrid President Prof. Dr. P. Davcev
V Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 1996. Ohrid President Prof. Dr. V. Serafimoski
VI Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 2000. Ohrid President Prof. Dr. V. Vasilevski
VII Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 2004. Ohrid President Prof. Dr. M. Neshkovski
VIII Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 2008. Ohrid President Prof. Dr. N. Joksimovic
IX Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 2012. Ohrid President Prof. Dr. N. Joksimovic
X Congress of Gastroenterologist and Hepatologists of R. Macedonia, 2016. Ohrid President Prof. Dr. N. Joksimovic


Friday the 15th