Xти Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со Меѓународно учество ќе се одржи во хотел Метропол-Белви во Охрид, Р. Македонија во периодот од 29 Септември до 01 Октомври 2016 год.
Ќе се одржи postgraduate course “Clinical decisions in digestive diseases” организиран од страна на EAGEN European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition.
(CME сертификати акредитирани од EAGEN со 5 поени).
На Конгресот се предвидува да земат учество околу 500 учесници, повеќе странски предавачи од Германија, Белгија, Холандија, Полска, Чешка, Австрија, Италија, Шведска, Франција, Турција, Грција, Бугарија, Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и други. Ќе бидат обработени повеќе тематски области од гастроентерохепатологијата распоредени во сесии.

АБСТРАКТ ИНФО:
Абстрактите ќе се примаат електронски на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Стручна комисија ќе ги разгледа сите пристигнати абстракти и во однос на научната програма ќе ги распореди за постер или орална презентација. Текстот не треба да содржи повеќе од 500 збора (3.000 букви), да биде во Македонска подршка во “Times New Roman”, големина на фонт 12. Покрај наслов на трудот, имиња на авторите, работна организација, абстрактот треба да соджи и: краток вовед, материјал и методи, резултати, дискусија и заклучок. Краен рок за пријавување е 1 Април 2016 год. Прифатените абстракти ќе бидат објавени во книга на абстракти.

Котизацијата вклучува присаство на постер сесии и орални презентации, учество на сателитски симпозиуми, на свечената церемонија на отварањето, кафе паузи, свечена вечера и др. (CME сертификати акредитирани од МЛД со 10 - 20 поени)

За организациониот дел, регистрација на конгресот, сместување, задолжена е туристичка агенција: Travel agency VIS POJ Bul. Makedonski Prosvetiteli 1, 6000 Ohrid, Macedonia Tel: ++389 46 255 600; fax: +389 46 255 601; e-mal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.vispoj.com.mk

За подетални информации околу конгресот контактирајте ја нашата страница: gastro.mk или на тел. 070 387-050, 02.322-5614 и 02.3147-164.

Претседател на организациониот комитет и
Претседател на Македонско здружение на гастроентерохепатолозите на РМ

Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ


The Xth Macedonian Gastroenterology and Hepatology congress with International participation will be held in Ohrid, Republic of Macedonia, during the time of 29 September - 01 October 2016.
It will be organized postgraduate course “Clinical decisions in digestive diseases” by EAGEN European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, represented by Destination Services Europe GmbH and EHMSG European Helicobacter Microbiota Study Group, represented and managed by the office of Vienna Medical Academy.(CME certificate accredited by EAGEN with 5 points)
The congress will take place at the hotel Metropol-Belvi. It is anticipated that on this year’s congress, above 500 participants will take place, among which, from Germany, Belgium, Netherlands, Poland, Sweden, Czech Republic, Austria, Italy, Turkey, Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia, Montenegro, Albania, Bulgaria, and many others.

ABSTRACT INFO:
We are looking forward to receive abstracts online on email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for consideration and inclusion in the scientific programme as oral or poster presentation. The deadline for receiving the abstracts is 1st April 2016. Text must be in “Times New Roman”, font 12 (word Count 500). The Scientific Board will review all the abstracts and will judge them according to the relevance, objectivity of statement, description of what was done, scientific value, conclusions confirmed by objective results, originality of work and overall impression. The abstract notification information (acceptance or rejection) will be sent by Jun 1st, 2016. All accepted abstracts will be published in an abstract book. Official languages will be Macedonian and English.

It includes the poster and oral presentation following (CME certificate accredited by LKM with 10 - 20 points), participation on the satellite symposiums, the opening ceremony, the Ohrid monumental visit as well as festive dinner.

Registration, hotel accommodation and all other relevant information can be found on: Official Congress Travel agency VIS POJ Bul. Makedonski Prosvetiteli 1, 6000 Ohrid, Macedonia Tel: ++389 46 255 600; fax: +389 46 255 601; e-mal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vispoj.com.mk

For further information about the congress, contact our web site gastro.mk or phone: +389 70 307 050, +389 2 321 3152 and +389 2 3147 135

President of Macedonian Society of Gastroenterohepatology
The president of the organizational committee

Prof. Nenad Joksimovic MD. PhD
Friday the 15th