Клиника

Клиника

За клиниката

 • Општо
 • Историја
 • Мисија
 • Визија

Организација и систематизација

 • Информации
 • Органограм

Управен одбор

 • Информација
 • Членови со слика, име презиме, контакт тел и емаил

Раководство

 • Медицински директор
 • Економски директор
 • Главна сестра

 


 

Сектори, одделенија и оддели

 

Одделение за управување со човечки ресурси

 

Сектор за Правни, административно-технички и општи работи

 • Одделение за правни, нормативни и општи работи
 • Одделение за Ит системи и подршка

 

Сектор за финансиско работење и сметководство

 • Одделение за сметководство
 • Одделение за јавни набавки

 

Оддели за обавување на медицинската дејност

 • Оддел за амбуланта и дневна болница
 • Оддел за интензивна нега
 • Оддел за...

 


 

 

Опременост

 • Површина
 • Сали
 • Кревети
 • Уреди
 • Возила

Финансиски извештаи

 • Буџети
 • Завршни сметки
 • Други анализи

 

Научно истражувачка дејност

 


Здруженија од дејноста