Акти на клиниката

Акти на клиниката

Во продолжение листа на акти во врска со работењето на ЈЗУ УК Гастроентерохепатологија - Скопје

Акти на клиниката - статут

Статут на клиниката

Статут

Со овој статут се уредуваат: називот и седиштето на установата, организацијата и начинот на вршење на дејноста, застапувањето и претставувањето, управувањето, работоводењето, надзорот, правата и обврските на корисниците на здравствената заштита, здравствената заштита во услови на вонредни и кризни состојби и во услови на штрајк, јавноста во работата и информирањето и постапката...

 

Акти на клиниката - Кукен ред

Кукен ред на клиниката

Кукен ред

Врз основа на одредбите од Законот за здравствена заштита , Законот за здравствено осигурување, Законот за заштита на правата на пациентите и член 18 од Статутот и останатите акти на ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гастроентерохепатологија , Управниот Одбор на клиниката на својата седница одржана на ден 01.01.2001 година го донесе следниот кукен ред...

 

 

Акти на клиниката - посета на пациенти

посета на пациент

Посета на пациенти

Посета на пациенти е дозволена само во времето предвидено за посета. Времето за посета е истакнато на влезните врати на одделите каде лежат пациентите. Воколку постои зголемен ризик од пренос на инфекции може да постои забрана за посета на пациенти. Забраната треба да биде истакната на влезната врата од одделот. Во тек на времето за посета дозволено е кај секој пациент да биде присутен само по еден посетител. Во тек на еден ден дозволено е пациентот да биде посетен најмногу од три посетители.

Акти на клиниката - биолошка терапија

биолошка терапија

Биолошка терапија

Секој вработен специјалист на ГЕХ клиника има право и обврска пациенти со ВЦЗ да ги лекува со биолошка терапија. Биолошката терапија се применува откако ке бидат исцрпени можностите за лекување со конвенционалната терапија. 

По исклучок биолошка терапија може да биде применета при акутни тешки клинички слики кај кортикорезистентни пациенти. Лекарот ординариус ја прави проценката за потреба од биолошка терапија и ги назначува потребните иследување пред почетокот на терапијата.