Услуги

Аргон плазма коагулација во тек на горно и долно дигестивна ендоскопија на крвавечки лезии

Аргон плазма коагулација во тек на горно и долно дигестивна ендоскопија на крвавечки лезии
Аргон плазма коагулацијата (АПК) активно се применува во интервентната горно и долно дигестивна ендоскопија. Се работи за неконтактна метода за термокоагулација, што користи Ар за равномерна дистрибуција и испорака на термоелектична енергија во вид...

Бужирања и балон дилатации на стенози на храновод и кај пациенти со ахалазија

Бужирања и балон дилатации на стенози на храновод и кај пациенти со ахалазија
Езофагеалните структури најчесто се бенигни и се должат на гастроезофагеалната рефлуксна болест, на надворешно зрачење, претходна езофагеална склеротерапија, внес на каустични (корозивни) средства...

Горна дигестивна ендоскопија, дуоденоскопија

Горна дигестивна ендоскопија, дуоденоскопија
Визуелно испитување на слузницата на хранопроводот, желудникот и почетниот дел на тенкото црево (дуоденум).изуелно испитување на слузницата на хранопроводот, желудникот и почетниот дел на тенкото црево (дуоденум).

Горна ендосонографија, EUS

Горна ендосонографија, EUS

Ендосонографијата е специфичен метод на ендоскопска ултрасонографија и прегледот се изведува по ендоскопски пат со користење на ендоскопски инструменти кои на врвот имаат ултрасонографски апарат.

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија
Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатографија (ЕРЦП) е комбинирана ендоскопско – рентгенолошка метода која овозможува дијагностика и третман на заболувања на жолчните канали и панкреасниот канален систем.

Ендосонографија

Ендосонографија
Ендосонографијата е специфичен метод на ендоскопска ултрасонографија и прегледот се изведува по ендоскопски пат со користење на ендоскопски инструменти кои...

Капсулна Ендоскопија

Капсулна Ендоскопија
Ендоскопската капсула претставува неинвазивна дијагностичка процедура која служи за ендоскопска евалуација на тенките црева. Истата технички се состои од мала капсула со...

Оддел за ултрасонографија

Оддел за ултрасонографија
Повеќе од 25,000 дијангостички ултрасонографски прегледи и 300 интервентни ултрасонографски дијагностички и тераписки процедури годишно се изведуваат во 3 ултрасонографски лаборатории. Се користат современи...

Ултразвук (УЗ) на абдоминалните органи

Повеќе од 25,000 дијангостички ултрасонографски прегледи и 300 интервентни ултрасонографски дијагностички и тераписки процедури годишно се изведуваат во 3 ултрасонографски...