Менаџмент

Менаџмент

Универзитетската клиника за Гастроентерохепатологија, согласно Законот за вработени во јавен сектор и Законот за здравствена заштита за обавување на дејноста и работите е управувана од Управен одбор и Организациски и Медицински директор

Менаџмент - Управен

Управен одбор

Управен одбор

Управниот одбор донесува статут, донесува одлука за промена на дејноста и други статусни измени, го усвојува извештајот за работа, ја донесува програмата за работа и финансискиот план, ја утврдува завршната сметка, донесува општи акти и го следи нивното извршување, врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и статутот на Универзитетската клиника