Финансии

Финансии

финансии - буџет

Буџет

Буџет

Буџетот на ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гастроентерохепатологија е креиран од секторот за финансиско работење и сметководство и организацискиот директор како и кардиологија е креиран од секторот за финансиско работење и сметководство и организацискиот директор.

Финансии завршна сметка

Завршни сметки

Завршни сметки и извештаи

ЈЗУ Ун. Клиника за Гастроентерохепатологија, постапувајќи по одредбите од законските прописи, изготви Годишна сметка за Сметката за средства од ФЗОМ, Сметката за сопствени средства, Сметката за сопствени средства од дополнителна дејност и Сметка за средства од донации.