Терапија и нега на пациенти

Терапија и нега на пациенти

Терапијата на болните ја ординираат докторите на медицина распоредени на одделот. 

Терапија и нега на пациенти - секција

Терапија и нега на пациенти
  • Ординираната терапија се заведува на тераписка листа
  • Ординираната терапија на пациентот заведена на тераписката листа како и назначените дијагностички постапки се ординираат и администрираат по приемот на пациентот на одделот. По завршена лекарска визита како и во текот на денот по секоја настаната промена во клиничката слика заведено во  тераписката листа во текот на 24 часа
  • Негата на болните ја вршат медицинските сестри на одделот каде е хоспитализиран и/или примен пациентот. Истата мора да биде навремена, стручна и во согласност со наведената терапија на тераписката листа

Терапија и нега на пациенти - алерт

Одговорни за нега на болниот се одговорната медицинска сестра на одделот,  раководителот на одделот и докторот на медицина одговорен за болничката соба.