Оддел за за дигестивна ендоскопија

Оддел за за дигестивна ендоскопија

 

Во оддел за за дигестивна ендоскопија се изведуват  дијагностички и терапевтски процедури како што се :

  • Горнодигестивна едноскопија и дуоденоскопија со биопсија и полипектомија
  • Ендоскопска екстракција на страни тела
  • Лигација на езофагијални варикси
  • Апликација на перкутана гастростома (ПЕГ)
  • Ендоскопска хемостаза на крваречки лезии
  • Долнодигестивна едноскопија со биопсија и полипектомија
  • Лигација на хемороидални јазли
  • Ендоскопска ретроградна холангио-панкреатографија  (дијагностичко и терапевтско ERCP)
Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет