Дипл. м.с. Рената Младеновска

Клиника за гастроентерохепатологија
Главна медицинска сестра на клиника
Телефон
Е-пошта

Роден/а е во Скопје, каде го завршил/а и основното училиште. Средното образование го завршил/а во средно училиште со успех. Брачен статус непознат. По национална припадност е Македонец.

Образование
Има стекнато високо образование
Обуки и усовршување
Има посетувано додатна обука и усовршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Англиски
Работно искуство
ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
Публикации
Нема објавено