Сектор за материјално финансиски и сметководствени работи

Секторот за материјално финансиски и сметководствени работи

Секторот за материјално финансиски и сметководствени работи својата надлежност ја остварува преку евиденција на настанатите деловни промени во главна книга и аналитика.

  • Се грижи за наплата на побарувањата и плаќање на доспеаните обврски, прави усогласување со трезорската главна книга и врши дневна уплата на наплатената партиципација и изготвува годишна завршна пресметка.
  • Преку изработка на годишен план за приходи и расходи и негова реализација доставува месечни, квартални, полугодишни и годишни извештаи до ФЗОМ и МЗ.
  • Изготвува годишен план за работа и  дава извештаи за планирано –реализирано до МЗ и ФЗОМ.
  • Се води ликвидатура на целата примена документација, се планира и изготвува попис на сресдствата.
  • Изработува пресметка за плата и надоместоци, ГДП за секој вработен посебно. 
  • Врши прием и заверка на документите и нивно архивирање.

Човечките ресурси се грижат за законитост при вработување, унапредување, стручно оспособување и престанок на работен однос на вработените.

Работно време
Пон-Пет: 09:00 – 15:30