Билиогастростомија, цистогастростомија со примена на ендопротези под контрола на УЗ

Билиогастростомија, цистогастростомија со примена на ендопротези под контрола на УЗ