Администрација

Администрација

За спроведување на работите од административен карактер и тоа правни, административно стручни и технички работи и сметководствено-финансиски работи во Универзитетската клиника се организираат два сектори.

Сектори - Секција финансиски

Сектор за материјално финансиски и сметководствени работи

Сектор за материјално финансиски и сметководствени работи

Секторот за материјално финансиски и сметководствени работи својата надлежност ја остварува преку евиденција на настанатите деловни промени во главна книга и аналитика. Се  грижи за наплата на побарувањата и плаќање на доспеаните обврски, изготвува годишна завршна пресметка, изготвува годишен план за работа и дава извештаи. 

Секција - Сектор за јавни набавки

Сектор за јавни набавки

Сектор за јавни набавки

Секторот за јавни набавки за потребите на клиниката. Учествува во изработка на стратешките и оперативниот план за работа, и има  обврска за изготвувње на годишниот план за јавни набавки. Се планира реализира и се контролираат спроведените набавки. Врз основа на систематизирани и ажурирани податоци следејки го законот за ЈН ги изготвува сите потребни извештаи.