Сектори - Секција финансиски

Сектор за материјално финансиски и сметководствени работи

Сектор за материјално финансиски и сметководствени работи

Секторот за материјално финансиски и сметководствени работи својата надлежност ја остварува преку евиденција на настанатите деловни промени во главна книга и аналитика. Се  грижи за наплата на побарувањата и плаќање на доспеаните обврски, изготвува годишна завршна пресметка, изготвува годишен план за работа и дава извештаи.