Секција - Сектор за јавни набавки

Сектор за јавни набавки

Сектор за јавни набавки

Секторот за јавни набавки за потребите на клиниката. Учествува во изработка на стратешките и оперативниот план за работа, и има  обврска за изготвувње на годишниот план за јавни набавки. Се планира реализира и се контролираат спроведените набавки. Врз основа на систематизирани и ажурирани податоци следејки го законот за ЈН ги изготвува сите потребни извештаи.