Кодекс на однесување - Правила на однесување

Правила на однесување

Секој вработен во клиниката има обврска да ги почитува следните правила на однесување

Правила на однесување
  • љубезност кон колегите, а особено кон пациентите, членовите  на нивните семејства и посетителите
  • почитување на личноста, авторитетот, титулата и функцијата на вработените
  • меѓусебната доверба и соработка
  • забрана за повишување на тонот и навреди
  • чување на професионална и деловна тајна и на информациите добиени во врска со работата