Кодекс на однесување - алерт 1

Конфликти

Работникот има право да одбие да изврши некоја здравствена услуга, ако има етички или личен конфликт со пациентот, освен ако пациентот е во животно загрозувачка состојба или му е потребно укажување на итна медицинска помош.Клиниката во вакви случаи треба да обезбеди преглед од друг лекар доколку пациентот го бара тоа.