договор фзо цени

Ceni

Цени на услуги

Цените на услугите се согласно пакетите за специјалистичко- консултативна заштита и системот на дијагностички сродни групи (ДСГ) за болничка здравствена заштита.
Партиципацијата која ја плаќаат осигурените лица ќе биде наплатувана согласно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лекови донесена од Фондот за здравствено осигурување на Македонија.