договор фзо партиципација

participacija

Партиципација

Максималната партиципација ја формира Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија со одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на учество на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите сл. весник број 20/2012, според кој учество на осигуреното лице за здравствени услуги во специјалистичко –консултативна и болничка здравствена заштита изнесува максилано 6.000,00 денари.