Биолошка терапија-1

Терапија

Пожелно е лекарот ординариус да наведе која терапија ја предлага за натамошно лекување на пациентот. Комисијата за биолошка терапија го разгледува случајот и воколку е лекот достапен во доволни количини издава согласност за почеток на терапија. 

Воколку лекот е недостапен или достапен во ограничени количини (што може да до доведат под прашање континуираното лекување на пациентот) комисијата предлага алтернативен лек  достапен во доволни количини. Лекарот ординариус ја одредува дозата и планираниот распоред за аплицирање на терапијата.