Биолошка терапија-2

Патека на пациентот кој прима биолошка терапија 

Првата записка за прием ја прави лекарот ординариус и ја назначува на температурна листа. Натамошните записки за прием ги прави лекарот ординариус, негова замена или амбулантиот лекар во општа амбуланта (по потреба во договор со лекарот ординариус). 

Лекарот што ја прави записката прави проценка дали пациентот може да ја прима терапијата. Болничкиот кревет каде пациент ке ја прима терапија го одредува амбулантиот лекар во општа амбуланта.

Пред почеток на терапијата пациентот обврзно треба да биде прегледан од собниот лекар кој истотака прави проценка дали пациентот може да ја прима терапијата. Собниот лекар е обврзан во писмена форма да потврди дека пациентот може да прима терапија. Одговорноста дали примениот пациент тој ден ке прими терапија е кај собниот лекар. 
    
Исписот на болничката историја го прави собниот лекар. Лекарот ординариус е обрвзан пацинетот кој прима биолошка терапија да го следи на редовни амбулантски контроли во мој термин.