Препораки за трансплантација на црн дроб

Препораки за трансплантација на црн дроб

Препораки за трансплантација на црн дроб од Европската асоцијација за проучување на црн дроб (ЕАСЛ), Американската асоцијација за проучување на црн дроб (American Association for the Study of Liver Diseases), Македонско здружение за гастроентерохепатологија, кои ги прифаќа и кон кои се придржува и Клиниката за гастроетнерохепатологија.