Кодекс на однесување - Предупредувања

Кодекс на однесување - алерт 1

Конфликти

Работникот има право да одбие да изврши некоја здравствена услуга, ако има етички или личен конфликт со пациентот, освен ако пациентот е во животно загрозувачка состојба или му е потребно укажување на итна медицинска помош.Клиниката во вакви случаи треба да обезбеди преглед од друг лекар доколку пациентот го бара тоа.

Кодекс на однесување - алерт 2

Инциденти

Во случај на недолично, агресивно однесување и/или напад на здравствен работник/соработник од страна на пациент или член на семејство на пациент, здравствените работници и соработници на клиниkата повикуваат служба за обезбедување ангажирана во рамки на Службата за заеднички и општи работи при кампусот Мајка Тереза.