Дипл. екк. Мухамет Алију

Клиника за гастроентерохепатологија
Организациски директор
Телефон
Е-пошта

Директорот на Универзитетската клиника го организира и раководи процесот на трудот, го води работењето на клиниката, самостојно донесува одлуки во рамките на својата надлежност, ја претставува и застапува клиниката според трети лица и е одговорен за законитоста на работењето на клиниката и за обврските што се преземаат во правниот промет.

Права и обврски
Организација и раководење со процесот на трудот
Водење на работата на клиниката
Самостојно донесување одлуки во рамките на својата надлежност
Претставување и застапување на клиниката пред трети лица
Одговорност за законитоста на работењето на клиниката

Роден во Скопје, каде го завршил и основното училиште. Средното образование го завршил во Средното училиште со успех. Брачен статус непознат. По национална припадност е Албанец.

 

Образование
Има стекнато високо образование
Обуки и усовршување
Има посетувано додатна обука и усовршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Албански
Англиски
Работно искуство
ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
Публикации
Нема објавено